ਅਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ-ਬੱਚਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਮੁਫਤ.

ਹੁਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ

ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ

ਉੱਚ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਮਰੱਥ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ| ਅਲਬਰਟਨ ਦੇ ਪੰਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੋ ਕੱਟ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ| ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ, ਭੋਜਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ|

ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਹੋਮ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਲਗਰੀ, ਕੈਨਮੋਰ ਅਤੇ ਐਡਮੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਮ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਲੋੜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰ-ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ| ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਊਰਜਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹੋ

ਯੋਗਤਾ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ

  • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ, ਕੈਨਮੋਰ, ਜਾਂ ਐਡਮੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ?
  • ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਘਰ, ਡੁਪਲੈਕਸ, ਜਾਂ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜੋ 1998 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ?
  • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? (ਆਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ)
  • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਹੋਮ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ, ਨਵੀਂ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਵੈਦਰਸਟ੍ਰੀਪਿੰਗ।

ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਰੋਤ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਹੋਮ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਨੈਕਾਰ ਯਾਤਰਾ

ਹੋਮ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਨੈਕਾਰ ਯਾਤਰਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੋਜ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਮੁਫਤ ਹੋਮ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ

ਸਾਡੀ ਟੀਮ

ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 5,000 ਅਲਬਰਟਨ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ.  ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਚਾਲਕ

Yasmin Alsarraj

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਚਾਲਕ

ਐਡਮੰਟਨ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਾ

Russ Walker,

ਐਡਮੰਟਨ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਾ

ਕੈਲਗਰੀ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਾ

ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟ੍ਰੀ

ਕੈਲਗਰੀ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਾ

Kambo Energy Group ਅਤੇ Alberta Ecotrust Foundation ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

Kambo Energy Group ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ  ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਦਮ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। Kambo ਤਿੰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Alberta Ecotrust Foundation ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਰੋਤ ਹੈ।

ਭਾਈਵਾਲ

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਰਿਆ-ਦਿਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਲੁਕਵੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ|

ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ?

energychampion.org 'ਤੇ ਜਾਓ
ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ! ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ!
ਓਹੋ! ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ।
x